Publikacja

  • Artykuły nie przekraczające objętości 0,5 arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami), po pozytywnych recenzjach, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze lub w monografii (artykuły w językach: polskim i angielskim).
  • Zeszyty są indeksowane w bazach: BazEkon, CEEOL – Central and Eastern Europe Online Library, CEJSH, Index Copernicus, Google Scholar.
  • 15 artykułów najwyżej ocenionych przez recenzentów i Radę Naukową zostanie przez organizatorów przetłumaczone na język angielski
  • Przekroczenie objętości artykułu będzie związane z koniecznością poniesienia przez autora dodatkowych kosztów.
  • Wymogi redakcyjne znajdują się na stronie www.journal.ptezg.pl.
  • Artykuły nie spełniające powyższych wymogów nie zostaną przekazane do recenzji.
  • W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta, niespełnienia wymogów formalnych, lub rezygnacji na mniej niż 14 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.
  • Przesyłanie artykułów – na adres: biuro@ptezg.pl