Cel i tematyka

Konferencja stanowić będzie forum wymiany poglądów oraz formę integracji pracowników naukowych zainteresowanych wyzwaniami współczesnego rynku pracy. Podstawowa problematyka konferencji obejmuje następujące kluczowe bloki tematyczne:

  1. Współczesna gospodarka światowa – tendencje i nowe zjawiska
  2. Międzynarodowa wymiana handlowa
  3. Zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa
  4. Wolny handel a protekcjonizm
  5. Finanse międzynarodowe
  6. Współczesny międzynarodowy system walutowy
  7. Procesy integracyjne oraz ich problemy i znaczenie dla gospodarki światowej
  8. Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej
  9. Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej
  10. Kapitał ludzki we współczesnej gospodarce światowej

Powyższe zagadnienia nie powinny być traktowane jako wyczerpujące, lecz raczej jako propozycje tematyki wystąpień na konferencji