Cel i tematyka

Konferencja stanowić będzie forum wymiany poglądów oraz formę integracji pracowników naukowych zainteresowanych wyzwaniami współczesnego rynku pracy. Podstawowa problematyka konferencji obejmuje następujące kluczowe bloki tematyczne:

 1. Globalne, regionalne i lokalne problemy rynku pracy
 2. Rynek pracy w Unii Europejskiej
 3. Polityka społeczno-gospodarcza a rynek pracy
 4. Tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorczość
 5. Wpływ zmian demograficznych oraz procesów migracyjnych na rynek pracy
 6. Osoby zagrożone wykluczeniem z rynku pracy
 7. Instytucje rynku pracy oraz przeciwdziałanie bezrobociu
 8. Polityka zatrudnienia i polityka rynku pracy
 9. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju rynku pracy
 10. Edukacja i kształcenie wobec rynku pracy
 11. Uwarunkowania podaży i popytu na pracę
 12. Innowacje a rynek pracy
 13. Prawne aspekty rynku pracy

Powyższe zagadnienia nie powinny być traktowane jako wyczerpujące, lecz raczej jako propozycje tematyki wystąpień na konferencji